ارغوان و مامانوباباش

گل ما متولد 16 خرداد ماه سال 1383 است

 
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٤/۱۱  

هر دفعه كه به آخر نوشته هام درباره ارغوان می رسم ،بازم می بينم اونی رو كه می خوام نتونستم بنويسم . كاش تو نوشتن قويتر بودم ، كاش تو مدرسه انشاء و آيين نگارشو مثل رياضی جدی می گرفتم تا شايد می تونستم براش يه كوچولو از شيرين كارياشو به تصوير بكشم.

۱-چند روز پيش وقتی اوردمش خونه شيرشو دادم خورد ،ديدم خيلی گشنمه ،منم عشق شيرينی يه شيرينی ورداشتم بخورم كه چهاردستوپا دويد طرفم ،منم كه تند تند شيرينی رو تا اون بياد خورده بودم يكی ديگه ورداشتم كم كم گذاشتم دهنش ،وسط شيرينيه مربای سيب داشت به اونجاش كه رسيد يه حالتی كه چندشش شده باشه سرشو تكون داد منم كه خندم گرفته بود اداشو دراوردم قش قش می خنديد . ديگه  خودشم ادای خودشو در مياوردو می خنديد.

۲- وقتی يه موضوعی می شه همه می خندن اينم الكی می خنده.

يه وقتاييم كه بهش می گم بخند ، خنده الكی می كنه.

۳- بهش می گم عطسه كن می گه ه.............اپچه .

۴-اعضای بدنشو مثل چشم و گوش و ابرو و مو و دست و پاشو(دندون و زبون و كه از خيلی وقت پيش) می شناسه و بپرسيم حوصلش بكشه نشون می ده.

۵- خيلی كلمه هارو می گه مثل داغ، قن(قند) و آوو(آهو)و دنی (شمی :مامانيش)

قان قان ،به (بله)، نه ، آده (آره)، د (ده).........................

۶-می گم دختر بابايی می گه به

می گم جوجوی منی می گه به

بابا جيش می گه ارغوان مال منه می گه آده آده آده

من می گم نه ارغوان منه با دعوا می گه ااااااااااااااااااااااا(با كسره)

۷-خيلی وقته كه خيلی راحت مدتها وای ميسه و می شينه بلند می شه اما به جز يكی دو قدم راه نمی ره ،فوری می شينه چهار دست و پا مثل جت می دوه.

۸-پنجشنبه باباش ساعت ۸:۳۰ از سر كار برگشت ،هفته پر كارو خسته كننده ای داشت ،ارغوان از پيشش جم نمی خورد با اصرار من و گول ماليدن سر ارغوان رفت استخر ،ارغوانم كه خيلی خوابش ميومد گرفت خوابيد ، ساعت ۱۲ كه ما می خواستيم بخوابيم شروع كرد به گريه شديد . هر كاريش كردم تو تختش آروم نشد مجبور شدم بغلش كنم بيارمش بيرون تلويزيونو روشن كرديم رفت بغل باباش و سرشو گذاشت رو سينه باباش نازش می كرد و بوس و خلاصه كناره باباش حسابی آروم شد.

اين ماجرا چند بار ديگه كه حميد ماموريت بود هم اتفاق ميافتاد.

فهميدم روزايی كه باباشو كم می بينه از دلتنگی بهانه گيری و گريه می كنه.

۹- دندون نهم و دهم ارغوان هم تو قسمت بالايی نوك زده البته دوتا  دندون اونطرفتر از فعليا

 


کلمات کلیدی: